Aquest lloc web utilitza cookies.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE VIC

De conformitat amb els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la normativa estatal que correspongui, l'Ajuntament de Vic, responsable del tractament facilita les principals informacions relatives als tractaments de dades que desenvolupa i als drets que assisteixen a les persones interessades.


Responsable del comerç electrònic: Seminari de Vic

 • Nif: R-0800043-B
 • Adreça postal: Ronda Camprodon, 2 – 08500 Vic
 • Adreça electrònica: www.vic.cat
 • Correu electrònic: administracio@seminarivic.cat
 • Telèfon: 93 886 15 55

Responsable del tractament: Ajuntament de Vic

 • Nif: P0829900J
 • Adreça postal: Carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic
 • Adreça electrònica: www.vic.cat
 • Correu electrònic: dpdajuntament@vic.cat
 • Telèfon: 93 886 21 00

Delegat de Protecció de dades

És la persona encarregada de vetllar perquè aquesta administració municipal, compleixi i s'adapti d'una forma correcta a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Hi podeu contactar de les maneres següents:

 • Correu postal: Carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic
 • Correu electrònic: dpdajuntament@vic.cat
 • Telèfon: 93 886 21 00
 • Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores

Finalitat del tractament

L'Ajuntament de Vic tractarà les vostres dades amb la finalitat de poder gestionar la inscripció al city escape room dels dies 15 i 16 de març de 2019 a Vic, així com gestionar a la reserva a l’hotel escollit.

Tractament de la imatge

L'informem que, l'Ajuntament de Vic durant el transcurs de les activitats lúdiques, pot realitzar fotografies i / o enregistraments en les quals la seva imatge pot ser captada. És per això que, d'acord a què s'estableix en la normativa vigent sobre la Protecció Civil al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, l'Ajuntament de Vic, sol·licita el consentiment exprés mitjançant la casella d'acceptació, per a poder inserir la imatge a la pàgina Web i les xarxes socials de l'entitat, amb la finalitat de promocionar les nostres activitats.

Si no autoritza expressament l'ús de la seva imatge personal, L'Ajuntament de Vic li prega que s'abstingui posar davant d'una càmera i d'aparèixer en qualsevol mitjà audiovisual, en cas contrari, l'Ajuntament de Vic no ens farem responsables.

Legitimació del tractament

La legitimació del tractament, està basat en el consentiment que ha prestat l'Usuari mitjançant l’acceptació de la casella.

Destinataris

L’escape room té duració de dos dies. En conseqüència el participant haurà d’escollir entre els allotjament oferts a la Web de manera obligatòria. En aquest sentit les dades seran cedides a l’hotel escollit amb la finalitat de poder tramitar la reserva. Tanmateix, el fet de no prestar el seu consentiment de la cessió, no podrem procedir a la inscripció del city escape room ni a la reserva sol·licitada.

Transferències Internacionales de dades

No es realitzen Transferències Internacionals de dades a tercers  a tercers països fora de la Unió Europea.

Activitats de tractament de l'Ajuntament de Vic

Aquesta administració municipal desenvolupa les activitats de tractament següents:

 1. PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
 2. REGISTRE D’ENTRADA 
 3. BÚSTIA DE CORREU D’ATENCIÓ CIUTADANA
 4. EXERCICI DE DRETS RELACIONATS AMB LA PROTECCIÓ DE DADES
 5. TARGETA D’APARCAMENT PREFERENCIAL I DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
 6. TARGETA SOCIAL DE TRANSPORT URBÀ
 7. EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS D’IDENTITAT DIGITAL 
 8. BÚSTIA DE SUGGERIMENTS DE LA SEU ELECTRÒNICA
 9. SOL·LICITUDS D’ACCÉS A INFORMACIÓ PUBLICA
 10. SÍNDIC DE GREUGES
 11. ACOLLIDA I ARRELAMENT SOCIAL
 12. PLA LOCAL D’INCLUSIÓ SOCIAL (PLIS)
 13. CENTRES CÍVICS
 14. ARXIU MUNICIPAL
 15. ACTIVITATS CULTURALS
 16. FESTA MAJOR DE VIC
 17. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 18. CONSISTORI INFANTIL
 19. VOTACIONS DE LES PROPOSTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
 20. JOVENTUT
 21. SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A DONES (SIAD)
 22. ACCIONS FORMATIVES / DE SENSIBILITZACIÓ I PRÉSTEC DE MATERIAL
 23. SERVEI D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SEXUAL I IDENTITATS DE GÈNERE (SAI LGTBI D’OSONA)
 24. REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS DE VIC 
 25. MOSTRA ENTITATS
 26. ENTITATS RELIGIOSES DE VIC
 27. VOLUNTARIAT
 28. ACTIVITATS MEDI OBERT
 29. CASALS D’ESTIU 
 30. ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
 31. OME – OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ 
 32. BEQUES PER A L’ALUMNAT
 33. CERTIFICATS DE DISTÀNCIA 
 34. AULA DE FORMACIÓ CONTINUADA
 35. SERVEIS SOCIALS BÀSICS/BENESTAR SOCIAL
 36. GESTIÓ DE L’HABITATGE
 37. REGIDORIA D’ESPORTS
 38. GESTIÓ DE CONFLICTES EN L’ÀMBIT DEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
 39. GESTIÓ URBANÍSTICA
 40. GESTIÓ LLICÈNCIES MUNICIPALS
 41. GESTIÓ COMUNICACIONS DE CREMA I D’ACTIVITATS AMB RISC D’INCENDI FORESTAL
 42. MEDI AMBIENT 
 43. TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA I GOSSOS
 44. VIDEOVIGILANCIA TRÀNSIT DE VIC
 45. VIDEOVIGILANCIA INSTAL·LACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA DE VIC
 46. CÀMERES DE SEGURETAT CIUTADANA AL CARRER SANT PERE
 47. BASE DE DADES D’INVESTIGACIÓ I ACTUACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA
 48. GRUA MUNICIPAL
 49. SERVEIS D’EDUCACIÓ VIÀRIA
 50. BAIXA DE VEHICLES
 51. VEHICLES DE MÉS DE 12 TONES QUE ACCEDEIXEN AL CASC URBÀ
 52. AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER OBRES I SERVEIS
 53. GESTIÓ DE LA PROTECCIÓ CIVIL 
 54. VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 
 55. PERMISOS D’ARMES
 56. AUTORITZACIONS A MENORS PER VIATJAR A L’ESTRANGER
 57. RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS
 58. TARGETA PER ESTACIONAR EN ZONES DETERMINADES EN L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’APARCAMENT DE VEHICLES PER ROTACIÓ A LA VIA PÚBLICA
 59. MERCAT DE MARXANTS
 60. XALOC
 61. PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 
 62. CASA D’OFICIS
 63. TURISME
 64. MAILING + DECLARACIÓ D’INTERESSOS DELS MEMBRES ELECTES  ALTS CÀRRECS I MEMBRES DE GOVERN
 65. MITJANS DE COMUNICACIÓ, PERIODISTES I CORRESPONSALS
 66. USUARIS XARXES SOCIALS I WEB
 67. GRAVACIONS SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
 68. CASAMENTS CIVILS
 69. REGISTRE HISTÒRIC DE PARELLES DE FET
 70. GESTIÓ DE PERSONAL 
 71. SELECCIÓ DE PERSONAL
 72. VIGILANCIA DE LA SALUT I RISCOS LABORALS
 73. ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT
 74. GESTIÓ DE TRIBUTS LOCALS I TAXES
 75. SUBVENCIONS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
 76. NÍNXOLS, COLUMBARIS I PANTEONS DEL CEMENTIRI
 77. PADRONS FISCALS
 78. TERCERS
 79. IDENTIFICACIÓ DE CONDUCTOR, AL·LEGACIONS I RECURSOS PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT I CIRCULACIÓ
 80. ILLES DE VIANANTS
 81. EXPEDIENTS SANCIONADORS INICIATS D’OFICI
 82. TERRASSES INSTAL·LADES A LA VIA PÚBLICA
 83. AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
 84. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
 85. RECLAMACIÓ DE DANYS A LA VIA PÚBLICA
 86. RESOLUCIONS I ACORDS
 87. ACTIVITATS LÚDIQUES

Podeu accedir a la descripció completa dels tractaments, —finalitats; categoria d'interessats; categoria de dades personals; categoria de destinataris; transferències internacionals de dades i conservació— Registre de les activitats del tractament de l'Ajuntament de Vic

Drets d'habeas data

Dret d'accés

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s'estan tractant dades que l'afecten i si és així té dret a accedir a aquestes dades i a la informació següent: 

a) les finalitats del tractament,

b) les categories de les dades personals,

c) destinataris de les seves dades,

d) termini de conservació,

e) l'existència d'altres drets,

f) dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control,

g) origen o procedència de les dades,

h) l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d'aquest tractament, i

i) en cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s'ofereixen.

Dret de rectificació

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió (o dret a l'oblit)

L'interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals «dret a l'oblit», en algun dels supòsits següents:

a) les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat amb la qual van ser recollides,

b) Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament,

c) L'interessat s'oposa al tractament i no preval cap altre interès legítim pel seu tractament,

d) les dades s'han tractat il·lícitament,

e) les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal, i

f) les dades personal s'hagin obtingut en relació a una oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors, una vegada tenen edat per consentir.

Dret d'oposició

L'interessat  té dret a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les seves dades siguin objecte de tractament en els supòsits exposats a continuació en els que el responsable del tractament haurà de deixar de tractar les dades de l'interessat:

a) quan el tractament es basa en l’interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament,

b) el responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l'interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions,

c) el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting,

d) el tractament té finalitats estadístiques o d'investigació científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Dret de limitació del tractament

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix algun dels quatre supòsits següents:

a) l'interessat impugna l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l'exactitud,

b) el tractament és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se'n limiti l'ús,

c) el responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions, i

d) l'interessat s'ha oposat al tractament d'acord amb l'article 21.1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

Dret a la portabilitat de les dades

L'interessat té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. Aquest dret implica que les dades personals de l'interessat es transmetin d'un responsable a l'altre, sense necessitat que siguin transmesos prèviament al mateix interessat, sempre que sigui tècnicament possible. El dret a la portabilitat únicament es podrà exercir quan:

a) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, i

b) el tractament es basa en el consentiment o en un contracte.

Exercir aquests drets

Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret de limitació del tractament i la portabilitat de les dades, en dues modalitats telemàtica i presencial.

Modalitat telemàtica: De dilluns a diumenge, durant les 24 hores i mitjançant l'accés a la seu electrònica.

Modalitat presencial: De dilluns a divendres, en horari de 08:30 a 14:00 hores a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic.

Exercir el dret de reclamació davant una Autoritat de Control

Si considereu que no s'ha donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control —Autoritat Catalana de Protecció de Dades—.

Seguretat del tractament

De conformitat amb l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, aquesta administració municipal disposa de les mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de seguretat adequat al risc per:

 1. La seudonimització i el xifrat de les dades personals, 
 2. La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i dels serveis del tractament,
 3. La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic, 
 4. Els processos per verificar, avaluar i valorar regularment l'eficàcia de les mesures establertes per garantir la seguretat del tractament.

Termes i condicions de compra

Obligacions dels usuaris

Es considera necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En cas de no ser així, l’Ajuntament de Vic podrà negar-se al servei concret sol·licitat. És d’obligat compliment omplir els formularis amb dades verdaderes, reals, exactes, completes i actualitzades, responent l’usuari dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de la complementació defectuosa dels formularis amb dades falses, incompletes, no actualitzades i inexactes. L’usuari no podrà revendre a tercers els productes de la Botiga Online del City Escape Room.


Tanmateix, l’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’aquesta botiga on line i a NO fer-los servir pels següents motius:
Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, contraris a la llei i/o a l’ordre públic.
Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar acusacions susceptibles d’alterar, fer malbé, irrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de l’Ajuntament de Vic i de terceres persones.
Intentar accedir a comptes de correu electrònic d’altres usuaris o bé d’àrees restringides dels sistemes informàtics.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial.
Suplantar la identitat d’un altre usuari de les administracions públiques o d’un tercer.
No reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament de qualsevol altre persona, transformar o modificar els continguts a no ser que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets.
Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venta o altres eines de naturalesa comercial.
 

Obligacions de l’Ajuntament de Vic
 
L’Ajuntament de Vic es compromet a proporcionar a l’usuari tota la informació necessària per tal de desenvolupar un bon servei.
 
L’Ajuntament de Vic  permetrà la devolució de la inscripció realitzada sempre i quan el joc del CITY ESCAPE ROOM no es realitzi per alguna causa justificada.  Per poder tramitar la devolució s’hauran de complir les condicions que exigeix la Llei 47/2002, que regula la ordenació de comerç. Així doncs, només s’acceptaran les devolucions prèviament autoritzades i per escrit. Per tal de sol·licitar aquesta autorització, el client haurà de contactar prèviament amb l’oficina de turisme de Vic (turisme@vic.cat)  i una vegada autoritzada, se li indicarà la direcció d’enviament i les condicions per tal que la devolució sigui acceptada.
 
Tarifes i forma de pagament

Les tarifes establertes per els productes oferts a la pàgina web https://cityescaperoom.vic.cat estan expressats en euros i amb IVA inclòs.
Els pagaments de les operacions realitzades a la pàgina web de https://cityescaperoom.vic.cat  podran fer-se a partir d’aquests mitjans: Visa i MasterCard.
L'import no serà reemborsat excepte en casos atribuïbles a l'organització. 

 
Transport

No hi ha despesa de transport en aquest producte ofert, perquè no es tracta d’un producte físic. El producte ofert en aquesta web https://cityescaperoom.vic.cat   és un servei en forma de joc (city escape room) que tindrà lloc els dies 15 i 16 de març del 2019, íntegrament a la ciutat de Vic.
 
Atenció al client

Per qualsevol dubte, suggerència, reclamació o qualsevol altre consulta sobre la nostra botiga online, contacti amb l’oficina de Turisme de Vic a través del:
· Correu electrònic: turisme@vic.cat
· Telefònicament: 93 886 20 91